سهام داران عمده
سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی 17,999,997,000 90%
شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین 2,000,000,000 10%
شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین 1,000 0%
شرکت سرمایه‌گذاری دارو تأمین 1,000 0%
شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین 1,000 0%
جمع 20,000,000,000 100%