سهام داران عمده
سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی 10B
33.24%
شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین 10B 33.15%
شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین- س ع
5B 15.76%
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر
2B 5.22%
BFMصندوق.س.ا.ب.صبا گستر نفت و گاز تامین
511M 1.64%
 شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین بخش
 465M  1.5%